Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

χρήση ιστολογίου

Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικής πλευράς:
  • για αναστοχασμό
  • ως πηγή έμπνευσης
  • για διαμοίραση ιδεών
  • ως εργαλείο διαχείρισης ομάδας/τάξης
  • ως εργαλείο συνεργασίας
  • ως χώρος ανταλλαγής απόψεων
  • για οικοδόμηση νέων γνώσεων
  • για δημιουργία ομαδικών εργασιών
  • ως χώρος ανάρτησης και αποθήκευσης υλικού με σκοπό τη συνεργασία σχολείων ή τάξεων εξ αποστάσεως
  • για ενημέρωση 
Ερασμία & Γιώργος